ICEX Next programako diru-laguntzak ematea // 4.- PROZEDURA - Concesión de subvenciones del programa ICEX Next // 4.- PROCEDIMIENTO

Convocatoria abierta desde el 01-12-2021 hasta el 31-12-2021

Organismo convocante: ICEX ESPAÑA

ICEX España Exportación e Inversiones E.P.E.-ren 2021eko urtarrilaren 15eko Ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, ICEX Next esportazioa hasteko eta finkatzeko programako diru-laguntzak emateko deialdia egin zen 2021erako.


Deialdi honen xedea da (2. Artikuluadiru-laguntzak ematea proiektu lehiakorra duten Espainiako enpresa txiki eta ertainen nazioarteko hazkundea hasteko eta/edo sendotzeko, eta/edo ohiko merkatuen baldintzetan aldaketak izan dituzten enpresei nazioarteko estrategiaren berrikuspena errazteko.
ICEX Next programaren helburua da esportazio-kultura Espainiako enpresa txiki eta ertainetan sartzea eta sendotzea, enpresa hori bere enpresa-estrategiaren parte izan dadin.

Espainiako enpresek eskuratu ahal izango dituzte deialdi honetako onurak (1. Artikulua), baldin eta esportatzeko ahalmena badute eta beren nazioarteko estrategia hasi, finkatu edo birbideratu nahi badute, eta baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Enpresa txikia eta ertaina izatea. Elkarteak eta Fundazioak kanpoan geratzen dira.
 • Nazioartean merkaturatu daitekeen produktu edo zerbitzu propioa izatea eta marka propioa izatea.
 • Atzerriko enpresaren merkataritza- edo ekoizpen-filiala ez izatea.
 • 100.000 eurotik gorako fakturazioa izatea.
 • Enpresek programan parte hartu ahal izango dute, nazioarteko salmenten zifrak fakturazio osoarekiko duen ehunekoa gorabehera. 
 • Gutxieneko giza baliabideak eta baliabide materialak izatea, nazioartean hazteko.
 • ICEXen hasiera-programetan parte hartu ez izana.

Brexit-arekin lotutako egungo egoera kontuan hartuta, 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen programa horietan parte hartu duten enpresak programaren onuradun izan ahalko dira, baldin eta Erresuma Batuan 300.000 eurotik gorako salmentak badituzte eta/edo Erresuma Batuan egiten dituzten salmenten ehunekoa nazioarteko salmenta guztien % 30etik gorakoa bada.

 • ICEXekin ez ordaintzea.
 • Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluan eskatutako baldintzak betetzea.
 • Betekizunak egiaztatzeko, diru-laguntzaren eskabidea egitean aurkezten den informazioa eta dokumentazioa aurkeztu beharko da, sinatuta beteta eta entregatuta.

Onuradun bakoitzeko diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa eta muga (4. Artikulua20.000 eurokoa da deialdi honetarako, nazioarteko estrategia diseinatu eta ezartzearen ondoriozko gastu jakin batzuen baterako finantzaketaren % 60ri dagokiona. Beraz, enpresak gehienez 33.333 euroko gastua aurkeztu ahal izango du, eta gastu horri % 60 aplikatuko zaio ICEXen diru-laguntza zehazteko.

Deialdi honetan deitutako diru-laguntzen gehieneko zenbatekoa 9.000.000 eurokoa izango da.


Parte hartzeko, laguntzak emateko oinarri arautzaileak (3. Artikulua) kontsulta ditzakezu. Deialdi horren barruan, elkarren segidako lau hautaketa-prozedura egingo dira (5. Artikulua), eskabideak aurkezteko aldien egutegi honen arabera:

 • 1. prozedura: 2021eko otsailaren 1etik 28ra.
 • 2. prozedura: 2021eko maiatzaren 1etik 31ra.
 • 3. prozedura: 2021eko irailaren 1etik 30era.
 • 4. prozedura: 2021eko abenduaren 1etik 31ra.

 Informazio gehiago nahi izanez gero:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-B-2021-2283.pdf

Oinarri arautzaileak (3. Artikulua): https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15504.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extracto de la Resolución de 15 de enero de 2021 de ICEX España Exportación e Inversiones E.P.E. por la que se convoca para 2021 la concesión de subvenciones del programa de iniciación y consolidación de la exportación ICEX Next

 

Constituye el objeto (Articulo 2) de esta convocatoria la concesión de subvenciones para iniciar y/o consolidar el crecimiento internacional de pequeñas y medianas empresas españolas que cuenten con un proyecto competitivo y/o facilitar la revisión de la estrategia internacional a empresas afectadas por cambios en las condiciones de sus mercados habituales.

El programa ICEX Next tiene como finalidad introducir y consolidar la cultura exportadora en la pequeña y mediana empresa española para que ésta pase a formar parte de su estrategia empresarial.

Podrán acceder a los beneficios (Articulo 1) contenidos en la presente convocatoria las empresas españolas con potencial exportador que deseen iniciar, consolidar o reorientar su estrategia internacional y que reúnan los siguientes requisitos:

 • Ser pequeña y mediana empresa. Se excluyen Asociaciones y Fundaciones.
 • Tener producto o servicio propio que pueda ser comercializable internacionalmente y contar con marca propia.
 • No ser filial comercial o productiva de empresa extranjera.
 • Contar con una facturación superior a 100.000 euros.
 • Las empresas podrán acceder al programa independientemente del porcentaje que suponga la cifra de ventas internacionales sobre la facturación total.
 • Contar con medios personales y materiales mínimos para abordar su crecimiento internacional.
 • No haber participado en programas de Iniciación de ICEX.

Teniendo en cuenta la coyuntura actual relacionada con el Brexit, las empresas que hayan participado en estos programas con anterioridad al 1 de enero de 2015cuya cifra de ventas en Reino Unido sea superior a 300.000 euros y/o, el porcentaje de sus ventas en Reino Unido sobre el total de sus ventas internacionales sea superior al 30% podrán ser beneficiarias del programa.

 • No tener impagos con ICEX.
 • Cumplir los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
 • Los requisitos se acreditarán mediante la información y documentación que se aporta al realizar la solicitud de subvención cumplimentando y entregándolos firmados.

La cuantía y límite (Articulo 4) máximo de la subvención por beneficiario para esta convocatoria es de 20.000 euros correspondiente al 60% de cofinanciación de determinados gastos que se deriven del diseño e implementación de la estrategia internacional. Por tanto, la empresa podrá presentar hasta un máximo de 33.333 euros de gasto realizado al que se aplicará el 60% para determinar la subvención de ICEX.

La cuantía máxima total de las subvenciones convocadas en la presente convocatoria será de 9.000.000 de euros.

Para participar puedes consultar las bases reguladoras (Articulo 3) para la concesión de ayudas. Dentro de esta convocatoria se realizaran cuatro procedimientos de selección (Articulo 5) sucesivos según el siguiente calendario de periodos de presentación de solicitudes:

 • Procedimiento 1: del 1 al 28 de febrero de 2021.
 • Procedimiento 2: del 1 al 31 de mayo de 2021.
 • Procedimiento 3: del 1 al 30 de septiembre de 2021.
 • Procedimiento 4: del 1 al 31 de diciembre de 2021.

Para más información:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-B-2021-2283.pdf

Bases reguladoras (Articulo 3): https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15504.pdf

 

 

?? 944 034 980
?? garapenagentzia@laudio.eus

 

Enlaces

Convocatoria