Sakondu laguntza-programa. - Programa de ayudas Sakondu.

Convocatoria abierta desde el 06-05-2021 hasta el 29-10-2021

Organismo convocante: SPRI

Hutsen zuzenketa, honako ebazpen honena: ebazpena, 2021eko apirilaren 20koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara dadila SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko martxoaren 31ko Erabakia, zeinaren bidez onartzen eta deitzen baitira "hobetu" 2021 laguntza-programaren oinarri arautzaileak, eta argitara dadila agintzen baita.

2021/2568 (7/22) orrialdean, hau dioen lekuan:

"B) Eragiketa- edo estrategia-aholkularitzan oinarritutako ekintzak, intereseko merkatuetan sartzen eta jarduten laguntzeko.

Kasu horietan, eta BasqueTrade & Investment – Euskal Nazioartekotze Agentziak aholkularitza-zerbitzu horiek kanpo-sarearen bulegoen bidez eskaintzen dituen herrialdeetan, laguntza publikoa zerbitzu gisa eskainiko da lehentasunez. Horretarako, zerbitzuak emateko eskabideak "Info@basquetrade.eus @basquetradeinfo@basquetrade.eus" helbide elektronikora bidali beharko dira.

Hau esan behar du:

"B) Eragiketa- edo estrategia-aholkularitzan oinarritutako ekintzak, intereseko merkatuetan sartzen eta jarduten laguntzeko.

Kasu horietan, eta BasqueTrade & Investment – Euskal Nazioartekotze Agentziak aholkularitza-zerbitzu horiek kanpo-sarearen bulegoen bidez eskaintzen dituen herrialdeetan, laguntza publikoa zerbitzu gisa eskainiko da lehentasunez. Horretarako, zerbitzuak emateko eskabideak "Info@basquetrade.eus" helbide elektronikora bidali beharko dira. "

Informazio gehiago nahi izanez gero:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102929a.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 20 de abril de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Sakondu» 2021 y se ordena su publicación.

En la página 2021/2568 (7/22), donde dice:

«b) Acciones soportadas en consultoría operacional o estratégica para facilitar la introducción y la operativa en los mercados de interés.

En estos casos y en los países donde BasqueTrade & Investment – Agencia Vasca de Internacionalización ofrece dichos servicios de consultoría a través de las oficinas de su Red exterior, el apoyo público se ofertará preferentemente como servicio. A tal efecto, las solicitudes de prestación de servicios deberán remitirse a la dirección de correo electrónico "info@basquetrade.eusinfo@basquetrade.eus".»

Debe decir:

«b) Acciones soportadas en consultoría operacional o estratégica para facilitar la introducción y la operativa en los mercados de interés.

En estos casos y en los países donde BasqueTrade & Investment – Agencia Vasca de Internacionalización ofrece dichos servicios de consultoría a través de las oficinas de su Red exterior, el apoyo público se ofertará preferentemente como servicio. A tal efecto, las solicitudes de prestación de servicios deberán remitirse a la dirección de correo electrónico "info@basquetrade.eus".»

Para más información:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102929a.pdf


Ebazpena, 2021eko apirilaren 20koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara dadila SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko martxoaren 31ko Erabakia, < < Sakondu>> laguntza-programaren oinarri arautzaileak onartu eta deitzen dituena eta argitara dadila agintzen duena.

Sakondu programak bat egiten du Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailak XII. legegintzaldiko gobernu-programan eta hura garatzen duten plangintza estrategikoko tresnetan jasotzen dituen helburuekin, eta helburu du (1. Artikulua) oso nazioartekotuta dauden enpresei laguntzea presentzia gutxi edo batere ez duten merkatuetan sartzen.

Onuradunak (4. Artikulua):

 • Mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak (ETEak), Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta daudenak edo ekoizpen-instalazioak dituztenak, baldin eta deialdi honen aurretik eratu badira eta beren esportazio-jarduera guztizko fakturazioaren % 50 baino handiagoa bada, eta 2020an esportatutako guztiaren % 25 baino fakturazio txikiagoa duten merkatuetan lehiakortasun-posizioa hobetu nahi badute.
 • Diru-laguntzen onuradun izateko artikulu honetan adierazitako baldintzak bete beharko dira laguntza-eskabidea aurkezten denetik ematen den diru-laguntza likidatu arte.

Laguntzaren zenbatekoa (8. Artikulua) baloratzeko, oinarri hauetan eta dagozkien eranskinetan ezarritako irizpideak eta mugak hartuko dira kontuan. Horri dagokionez:

 • 50 eta 59 puntu (biak barne) arteko balorazioa lortzen duten eskaerei onartutako aurrekontuaren % 40ko laguntza esleituko zaie.
 • Onartutako aurrekontuaren % 45eko laguntza esleituko zaie 60 eta 79 puntu (biak barne) arteko balorazioa lortzen duten eskabideei.
 • 80 punturen arteko balorazioa (biak barne) lortzen duten eskaerei onartutako aurrekontuaren % 50eko laguntza esleituko zaie.
 • Laguntzak onartutako aurrekontuaren % 50era irits daitezke, eta gehienez 45.000 euroko diru-laguntza emango da enpresa bakoitzeko.
 • Enpresa bakoitzak gehienez 6 bidaia-poltsa izango ditu.
 • Bezero izan daitezkeenentzako gonbidapenak: gonbidatu bakoitzeko, ostatu- eta garraio-gastuen muga 1.000 eurokoa izango da, eta gehienez ere 6 gonbidapen egingo dira enpresa bakoitzeko.

Laguntza-eskabidea aurkezteko epea (10. Artikulua) oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta jendaurreko arreta 2021eko urriaren 29an amaituko da, 15: 00etan.

Eskabideak SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Nazioartekotze Zuzendaritzara zuzenduko dira, eta laguntza-deialdi honetatik eratorritako ondorengo izapide guztiak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, helbide honen bidez:

www.spri.eus/Sakondu

Informazio gehiago:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102568a.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION de 20 de abril de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas << Sakondu>> y se ordena su publicación.

El programa Sakondu, alineado con los objetivos del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco recogidos en el programa de Gobierno de la XII Legislatura y en los instrumentos de planificación estratégica que lo desarrollen, tiene como objeto (Articulo 1) ayudar a las empresas altamente internacionalizadas a penetrar en mercados en los que tenga poca o ninguna presencia.

Los beneficiarios (Articulo 4) son:

 • Las microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYMEs) radicadas o con instalaciones productivas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que se hayan constituido con anterioridad a esta convocatoria, cuya actividad exportadora sea superior al 50% de su facturación total y que deseen mejorar su posición competitiva en mercados cuya facturación es inferior al 25% del total exportado el año 2020.
 • El cumplimiento de los requisitos señalados en el presente artículo para ser beneficiario de las subvenciones, habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

La cuantía de la ayuda (Articulo 8) se valorara teniendo en cuenta los criterios y límites establecidos en las presentes bases y en los anexos correspondientes. A ese respecto:

 • Las solicitudes que obtengan una valoración entre 50 y 59 puntos (ambos incluidos), se asignara un porcentaje de ayuda del 40% sobre el presupuesto aprobado.
 • Las solicitudes que obtengan una valoración entre 60 y 79 puntos (ambos incluidos), se asignara un porcentaje de ayuda del 45% sobre el presupuesto aprobado.
 • Las solicitudes que obtengan una valoración entre 80 puntos (ambos incluidos), se asignara un porcentaje de ayuda del 50% sobre el presupuesto aprobado.
 • Las ayudas podrán alcanzar hasta un 50% del importe del presupuesto aprobado, con un máximo de subvención de 45.000 euros por empresa.
 • El número máximo de bolsas de viaje por empresa será de 6.
 • Invitaciones a potenciales clientes: por cada invitado el límite en los gastos de alojamiento y transporte será de 1.000 euros, con un máximo de 6 invitaciones por empresa.

El plazo de presentación de la Solicitud de Ayuda (Articulo 10) se iniciara el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín oficial del País Vasco y la atención al público finalizara el día 29 de octubre de 2021 a las 15:00 horas.

Las solicitudes, que se dirigirán a la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, y todos los trámites posteriores derivados de esta convocatoria de ayudas se efectuaran por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través de la dirección:

www.spri.eus/Sakondu

Para más información:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102568a.pdf

 

?? 944 034 980
?? garapenagentzia@laudio.eus

Enlaces

Convocatoria Solicitud